Integrho

Integrho TIME

ITG TIME gestiona el temps de les persones i els recursos de l'organització d'una forma més eficient per a una millor optimització d'aquest i l'assignació de tasques més funcionals. A més de l'obtenció de dades per a anàlisis i informes de control.

Aquesta eina és un producte complementari al sistema de Nòmina i RRHH.

El mòdul es subdivideix en:

  • Gestió i configuració dels diferents horaris i torns.
  • Assignació dels empleats als horaris i torns.
  • Planificació intel·ligent de Recursos Humans vinculats a cada un dels llocs de treball.