POLÍTICA DE PRIVADESA

 

 TITULARITAT

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (des d’ara RGPD) l’informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una base de dades titularitat de 3ASIDE CONSULTORS, SL (des d’ara 3ASIDE) amb CIF: B-65328197, adreça postal: C/Entença 157 3ª Planta – 08029 – Barcelona- Espanya, telèfon 934449977 i correu electrònic: info@ahorasomos.izertis.com.
 

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de 3ASIDE podrà escriure a l’adreça lopd@ahorasomos.izertis.com o bé dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@ahorasomos.izertis.com.
 

DADES PERSONALS

3ASIDE recaptará les següents dades:

CONTACTE COMERCIAL:

Atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, dels serveis de 3ASIDE, així com el manteniment de relacions comercials.

Dades recollides:

Nom, telèfon, email i consulta.

Finalitat:

Contestar les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi realitzat per a qualsevol mitjà sobre els productes i serveis de 3ASIDE, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació:

En base a la prestació del consentiment 3ASIDE està legitimat per tractar les dades de l’interessat facilitat a través de la sol·licitud de contacte, i d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i un cop suprimits es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CURRÍCULUM O OCUPACIÓ:

Enviament del Currículum a través del web o mitjançant qualsevol mitjà a 3ASIDE.

Dades recollides:

àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associat al Curriculum o perfil professional.

Finalitat:

gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o altres llocs vacants d’acord al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de la 3ASIDE.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens demani la supressió dels mateixos. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació:

prestació del consentiment de l’interessat.

Destinataris:

les dades facilitades i derivades del procés de selecció podran ser cedides a

  • Clients de 3ASIDE per participar en processos de selecció per a la prestació de serveis.
  • Terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

PROMOCIONAL o NEWSLETTERS:

la remissió d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que puguin ser del seu interès, relacionades amb les activitats de 3ASIDE.

Dades recollides:

adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Finalitat:

el registre dels interessats per a la tramesa d’informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació:

prestació del consentiment de l’interessat a 3ASIDE per a l’alta en serveis promocionals, i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i un cop suprimits es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

SERVEIS:

Dades facilitades per a la prestació dels serveis de 3ASIDE. Els serveis s’identificaran en el moment de la recollida de la dades i registre del mateix.

Dades recollides:

Nom, Cognoms, DNI, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries segons el servei sol·licitat, i que seran exclusivament necessaris per al registre en els serveis de 3ASIDE.

Finalitat:

el registre dels interessats per a la prestació dels serveis i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació:

la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada la mateixa es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Alta i Seguiment comptes CORPORATIVES DE XARXES SOCIALS WEB:

les dades personals que facilita o habilita les xarxes socials en esdevenir seguidor de les mateixes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de 3ASIDE són els següents:

Dades recollides:

Nom Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, de més dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat:

seguiment xarxa social i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació:

seguiment xarxa social i establir i mantenir relacions comercials.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada la mateixa es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CLIENTS/PROVEÏDORS:

Dades personals professionals facilitades per Clients / Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractuals.

Dades recollides:

Nom Cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat:

la gestió de la relació contractual del servei.

Legitimació:

la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.

Terminis de conservació:

les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió dels mateixos, i un cop finalitzada o suprimida es podran conservar per un període de sis anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

CONTROL D’ACCÈS I SEGURETAT:

 
Existeixen comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com encarregats de tractament amb què 3ASIDE ha signat els corresponents contractes d’Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza d’acord amb els requisits de l’RGPD garantint la protecció dels drets de l’interessat.
 

EXERCICI DE DRETS

L’Interessat té reconeguts els seus drets a accès, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. De la mateixa manera, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament per 3ASIDE. Així mateix, té dret a reclamar davant l’autoritat de control.
En qualsevol moment l’Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a 3ASIDE, en el domicili més amunt indicat o enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@ahorasomos.izertis.com
 

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

3ASIDE ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 

DADES FACILITADES

Les dades recollides per les diferents vies habilitades són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, els quals l’Interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar es de manera òptima els serveis. Igualment, en aquells supòsits en què es faciliti dades de tercers, l’Interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privacitat.
L’Interessat es compromet a comunicar al més aviat possible a 3ASIDE qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal als efectes que la informació continguda en els registres d’Activitat de 3ASIDE estigui en tot moment actualitzada.
En base a l’interès legítim de 3ASIDE les dades personals de l’interessat podran ser utilitzats per a l’establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica, sobre informació d’interès sobre productes i serveis de 3ASIDE, podent en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió de una comunicació postal a l’adreça indicada, o via correu electrònic a l’adreçalopd@ahorasomos.izertis.com.