AVÍS LEGAL

El present Avís Legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web www.3aside.es (des d’ara la pàgina web). La utilització de la mateixa atribueix al navegant la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a aquest, per la qual cosa es recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes Condicions són aplicables amb independència de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin en la pàgina web.

Dades identificatives del prestador de serveis:

Denominació 3ASIDE CONSULTORS, SL (en endavant 3ASIDE)

Domicili: C / Entença 157 3ª Planta – 08029 – Barcelona

CIF: B-65328197

Inscrita en el Registre Mercantil Ciutat de Barcelona / Tom 41866 / Pàgina B-399.890

contacte: 3ASIDE agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat en la pàgina web de la manera més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions es poden enviar per correu electrònic info@ahorasomos.izertis.com  o mitjançant el telèfon de contacte: 934.449.977.

Termes i Condicions d’ús:

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal seran d’aplicació a totes aquelles pàgines que figuren dins el Mapa del lloc, que són les úniques compreses en aquesta pàgina web.

L’accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d’ús. La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l’acceptació, sense reserva, de les normes particulars o instruccions que 3ASIDE pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

L’Usuari ha de realitzar un ús lícit de la present pàgina web i els seus serveis d’acord amb els presents termes i condicions d’ús i a la legalitat vigent.

3ASIDE podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la publicació.

Navegació:

Fins i tot havent adoptat les mesures tècniques al seu abast, 3ASIDE no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través de la pàgina web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, 3ASIDE serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i navegació per la pàgina web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

3ASIDE no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’Usuari navega per ella.

Accés i seguretat:

L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de 3ASIDE . L’usuari pot comprovar que es troba dins d’un entorn segur si en la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve abonada per un certificat expedit nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de 3ASIDE i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.

Continguts:

3ASIDE realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

3ASIDE no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

Actualitat i Modificacions en la pàgina web:

La informació que apareix en la pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. 3ASIDE no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l’Usuari. 3ASIDE es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logotips, productes i serveis que conté aquesta pàgina web es troben protegits per llei de propietat industrial.

3ASIDE és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos, excepte aquells drets de determinats proveïdors amb què s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i els seran d’aplicació, igualment, les presents condicions.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els Usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que hi haja autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquesta pàgina web per part de l’Usuari.

En el cas que vostè enviï informació de qualsevol tipus a 3ASIDE, declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

3ASIDE es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Hipervincles:

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les que 3ASIDE no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l’existència de relació entre 3ASIDE i el titular del Web a què dit hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. 3ASIDE tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocats en la mateixa.

Qualsevol altra web tindrà prohibida la incorporació d’un hipervincle a la pàgina web de 3ASIDE, sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca d’3ASIDE o de la pròpia pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

3ASIDE retirarà qualsevol enllaç aviat conegui per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d’un tercer.

Política de privacitat de la pàgina web:

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades i privacitat consulti la nostra Política de Privacitat.

Ús de Cookies:

Per a la utilització de la nostra pàgina web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina estadística per obtenir dades estadístiques de l’ús del web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l’Usuari. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

Legislació Aplicable i Jurisdicció competent:

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

© 3ASIDE Consultors, S.L. 2020

Tots els drets reservats.